FAQs: Halalan UP Diliman 2021

Hello, mga Iskolar ng Bayan! Here are answers to some frequently-asked-questions for Halalan UP Diliman 2021!

Kung mayroon pang mga katanungan, bisitahin ang official channels ng Halalan UPD.

Makialam. Makibahagi. Bumoto.

#HalalanUPD2021