Kinikilala ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang kontribusyon ng mga organisasyong mag-aaral sa buhay ng ating akademikong komunidad, sa produksyon ng kaalaman, at sa kinabukasan ng bansa. Ang isang makabuluhang paraan upang makilala ang papel na ito ng mga organisasyon ay sa pamamagitan ng Parangal sa Samahang Mag-aaral, na naganap noong ika-22 ng Hunyo.

Ngayong taon, pitong organisasyon sa UP Diliman ang nakapasok sa listahan. Narito ang mga tumanggap ng parangal:

UP Katilingan sa mga Anak Mindanao (UP Kalinaw Students’ Summit)

Edukasyon at Literasi

Ang proyekto ng samahang mag-aaral na pararangalan ay isang taunang pagsasama-sama ng mga mag-aaral sa Mindanao upang isulong, ipalaganap at paunlarin ang edukasyon sa rehiyon na nakakonteksto sa mayamang kasaysayan, kabihasnan, kultura at pakikibaka ng mga Mindanaoan. Binubuo ang proyekto ng tatlong serye ng mga gawain para sa mga mag-aaral sa high school. Ang KANIADTO ay mga gawaing nagbibigay-diin sa halaga ng pagbalik sa kasaysayan ng edukasyon sa Mindanao. Kasama rito ang paglulunsad ng isang quiz bee at paglikha interactive ng history infographics. Ang KARON naman ay nakatutok sa kasalukuyang mga usaping panlipunan, pakikibaka at mga hamon para sa kabataan ng Mindanao. Bahagi nito ang online exhibit, poster making contest at taalakayan hinggil sa kalagayan ng mga estudyanteng Lumad sa Bakwit School. Sa ikatlong bahagi na UMAABOT, ginabayan ang mga mag-aaral sa pagpili ng programa sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga serye ng talakayan sa ang iba’t ibang degree programs sa kolehiyo at mga oportunidad sa scholarship. Sa kabuuan, higit 27,000 ang naabot na kabataan at mamamayan ng Mindanao sa iba’t ibang bahagi ng proyekto. Interesante rin ang pinaplano nilang pagpapaunlad ng gawain sa mga susunod na taon na lalangkapan ng photography, digital art at iba pang genre ng panitikan. 

Para sa pagsusulong ng uri ng edukasyong kritikal at nakakonteksto sa halaga ng kasaysayan at pakikibaka, ngayong taon, ipinagkakaloob ang Parangal sa Samahang Mag-aaral sa kategoryang Edukasyon at Literasi sa UP Katilingan sa mga Anak ng Mindanao (UP KALINAW) para sa kanilang Students’ Summit na may temang LAMPARA: Past, Present and Future of Education in Mindanao.

UP Association of Civil Engineering Students (2021 National Civil Engineering Summit: Innovation Without Limits)

Kalikasan at Pangangasiwa sa Panganib ng mga Sakuna

Sa pamamagitan ng National Engineering Summit 2021, napagbuklod ang libo-libong nasa larangan ng Civil Engineering. Bagaman idinaos sa birtuwal na paraan, napagtagumpayan pa rin ng UP ACES ang kanilang mga aktibidad, ang Jumpstart, Bridge-building competition, National Civil Engineering Quiz, Case Study Edition, National Civil Engineering Symposium, Civil Engineering Career Fair, at Civil Engineering Exhibit.

Pinatunayan at lalo pang pinaigting sa mga nasabing gawain ang kahalagahan ng sustainability, lalo pa sa isinagawang symposium, kung saan sinimulan din ng samahan ang kanilang online campaign, ang #PIONEER, isang online campaign na may panawagang manguna sa pagbabago, at gumamit ng teknolohiya tungo sa sustainability at equality.

Sa ganang ito, malaki ang ambag ng proyekto hindi lamang sa pagbabahagi ng kaalaman kundi maging sa pagbibigay ng masisilungan sa mga residente sa Tondo, Maynila, sa pamamagitan ng kanilang Project ALAS.

UP Family Life and Child Development Circle (Bahay-Bahayan 2021: A Playdate Initiative)

Kalusugan at Isports

Bagamat naiiba sa mga nakaraang pinarangalan sa larangan ng kalusugan at isports, ang proyektong Bahay-Bahayan 2021: A Playdate Initiative ng UP FLCD Circle ay nararapat lamang na kilalanin sa makabago nitong pamamaraan ng pakikipagsalamuha sa mga bata sa pamamagitan ng online playdates. Hindi maikakaila na naging napakahirap ng pandemya sa mga bata na nasa kritikal na edad ng pagbubuo ng kanilang pagkatao at kung kailan higit silang dapat nakikihalubilo sa iba, lalo pa’t sila ang huling binakunahan at mapayagang ligtas na makalabas at makipaglaro. Ang proyektong ito ay napakahalaga at naging mabisa sa pagkamalikhain nito na sa kabila ng mga suliranin ay nagawang matiyak na matulungan ang mga batang Pinoy na lalaking malakas at malusog ang pangangatawan at pag-iisip.

UP DOST Scholars’ Association (National DOST Scholars’ Summit 2021: Recalibrating Scientific Zeitgeist)

Negosyo at Inobasyon

Kaakibat ng pag-aaral at pagmumulat, patuloy tayong kumikilos tungo sa pagpapalakas ng ating komunidad upang makapagbigay ng espasyo para sa pagkatuto, kolaborasyon, at inobasyon. Ang pambansang okasyon tulad ng National DOST Scholars’ Summit ay naglalayong hikayatin ang mga kabataan upang makibahagi sa larangan ng agham at teknolohiya, upang ibahagi sa kanila ang kinabukasan na nakalaan sa kanila sa pagtahak sa landas na ito. Gayundin, upang matulungan sila sa kanilang personal na pag-unlad at pagyabong sa kanilang larangan at mabigyan ang ating mga kabataan ng mas malinaw na pag-unawa sa tunay na gampanin ng agham sa kasulukuyang sitwasyon ng ating bansa. Ang pagkilalang ito ay iginagawad sa proyektong nag-ambag sa pagtugon sa kahirapahan, pagpapaunlad ng uri ng pamumuhay ng mga komunidad, pagpapanatili ng kabuhayan, at pagtugon sa pangangailangan ng komunidad para sa kanilang pag-unlad.

UP Kalipunan ng mga Anak ng Isabela (22nd Isabela Socio-Cultural Awareness Week)

Sining at Kultura

Ang 22nd Isabela Socio-Cultural Awareness Week ng UP KAISA na may temang Emphasizing the Role of Media and the Youth in the Progress of Research-Based Progress and Truth ang nagkamit ng parangal sa kategoryang Culture and Arts. Napamalas ng UP KAISA ang pagsusumikap na mapatingkad ang aktibong pakikilahok ng mga kabataang Isabelenyo sa pamamagitan ng mga malikhain at napapanahong mga gawain sa pagpapaunlad ng bansa. Ang mga kasapi ng UP KAISA ay naglaan ng kani-kanilang panahon upang matulungan ang mga mag-aaral sa elementarya at high school na makita ang kahalagan ng media, agham, at pananaliksik sa pagpapalitan ng mga ideya tungkol sa mga napapanahong isyu na hinaharap nila bilang mga kabataan. Sa ika-22 UP ISAW, naipamalas ang masinop na paghahanda at pagbalangkas ng programa mula sa promotional advertisements, paglikom ng pondo, pagsasagawa ng event, at maayos na dokumentasyon ng lahat ng gastusin.

UP Junior Marketing Association (Cosmos: An OPM Festival 2021)

Kapayapaan at Kaunlaran sa Lipunan

Sa dami ng mga unos na nangyari sa ating Inang Bayan, kasama ang mga hamon na dala ng pandemiya, nananatiling matatag ang mamamayang Pilipino sa misyong gamitin ang kapangyarihan ng talento at paglikha ng arte at musika. Patuloy na hinahamak ang mga hadlang at pagbuklurin ang sambayanan sa pagtataguyod ng sosyopolitikal na layunin at magbigay ng tulong sa mga sektor na lubhang naapektuhan sa kasalukuyang panahon. Ngayon at higit kailanman, nararapat lamang na magtulungan ang lahat para tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga batayang masa lalo na ang ating mga magsasaka at mangingisda na walang humpay na nananawagan ng panlipunang hustisya at pagbabago. 

Sa kabila ng krisis pangkalusugan at pangkalikasan, isang malaking tagumpay ang pagbubuo ng kapayapaan sa ating mga sarili na tayo ay namumuhay sa isang bansang malaya at mapagpalaya, malaya sa COVID-19, sa anumang sakuna, at sa ating pagtanaw sa tunay na pambansang soberanya. Ating pinagyayaman sa kolektibong tinig at tindig ang pagkamit ng isang panlipunang pag-unlad. 

UP Batangan (Aruga Are)

Special Citation

Ngayong taon, bibigyan ng ispesyal na pagkilala ang isang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng pamayanan at kapayapaan sa mga piling komunidad sa Batangas. Ang proyektong “Aruga Are” ay idinisenyo upang arugain at tulungan ang mga barangay na makatatanggap ng serbisyo at programa sa edukasyon, pagkain, pag- agapay sa mga micro, small and medium enterprises, at kalusugan para sa kanilang mga mamamayan. Nagsagawa ng mga konsultasyon at needs assessment ang organisasyon upang epektibong matukoy ang pinaka-nangangailangang barangay sa Batangas. Ginawang kabahagi ang mga lider at mamamayan sa pagpaplano, implementasyon at ebalwasyon ng mga proyekto nang sa ganun ay matiyak na magpapatuloy ang holistikong pagpapatupad ng mga programa. Sa kabuuan, natulungan ng proyekto ang pinakamahihirap na barangay na dumanas ng pagsubok sa panahon ng pandemya.

Pagpupugay sa mga ginawaran sa Parangal sa Samahang Mag-aaral ngayong taon! Ipagpatuloy ang pagsasabuhay ng dangal at husay para sa bayan!