Kinikilala ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang kontribusyon ng mga organisasyong mag-aaral sa buhay ng ating akademikong komunidad, sa produksyon ng kaalaman, at sa kinabukasan ng bansa. Ang isang makabuluhang paraan upang makilala ang papel na ito ng mga organisasyon ay sa pamamagitan ng Parangal sa Samahang Mag-aaral, na naganap noong ika-20 ng Hunyo.

Ngayong taon, anim na organisasyon sa UP Diliman ang nakapasok sa listahan. Narito ang mga tumanggap ng parangal:

UP Volunteers for Children

Ako ay Batang Superhero: Children’s Fair 2022

Edukasyon at Literasi

Pinatindi ng pandemya ang learning crisis na matagal nang nararanasan sa ating bansa. Pilipinas ang may pinakamataas na antas ng learning poverty sa rehiyon ng Silangan Asya at batay sa datos noong 2019, 90% ng mga mag-aaral sa elementarya ay hindi nakaaabot sa Minimum Proficiency Level. Kaya naman napapanahon at malaki ang pangangailangan para sa mga proyektong gaya ng “Ako at Batang Superhero” na bahagi ng pagdiriwang ng Children’s Fair 2022  ng UP Volunteers for Children. Naglalayon itong agapayan sa pagkatuto ang mga bata ng Brgy. UP Campus Community Learning Hub. Sa pamamagitan ng mga gawain gaya ng paglalaro, animated storytelling, pagpapaunlad ng mga talento at pagtuturo ng mga mabuting asal, naipakita sa mga bata na posible at mahalaga ang pagkatuto sa labas ng apat na sulok ng klasrum. Simula 2009, taon-taong isinasagawa ng UP Volunteers for Children ang Children’s Fair upang ipagdiwang ang mga bata at pataasin ang kamalayan nila tungkol sa kanilang mga karapatan sa masaya at inobatibong paraan.

Ngayong taon, muling iginagawad ang Parangal sa Samahang Mag-aaral 2023 sa larangan ng Edukasyon at Literasi sa UP Volunteers for Children!

UP Circuit

The E-Waste Project

Kalikasan at Pangangasiwa sa Panganib ng mga Sakuna

Para sa kanilang patuloy na pagmumulat sa publiko hinggil sa wastong pamamahala sa mga e-waste sa pamamagitan ng collection drive, mga webinar at iba’t ibang kompetisyon. Ipinamamalas na ng UP Circuit ang pagtataguyod sa proyektong The E-waste Project sa loob ng isang dekada. Bunga nito, mas lumalawak ang diseminasyon ng impormasyon hinggil sa electronic waste, at mga naidudulot nito sa kalikasan.

Lubhang napapanahon ang usaping ito at tunay na makatutulong sa pagpapalawig ng kamalayang pangkapaligiran at panlipunan.

UP Kalipunan ng mga Anak ng Isabela

Handog kay Ading

Kalusugan at Isports

Matagal nang suliranin ang akses sa mga serbisyong medikal at dental sa mga liblib na lugar ng Isabela. Sa pamamagitan ng proyektong, “Handog kay Ading,” naipahatid sa mga kabataan ng Isabela ang mga nasabing serbisyo. Kasabay nito ay nabigyan din sila ng mga gamot, bitamina, mga gamit sa eskwelahan, at mga laruan.

Sa ganitong mga batayan, iginagawad ang 2023 Parangal sa Samahang Mag-aaral sa larangan ng Health, Sports, and Wellness sa UP KAISA.

UP Batangan

KALAMPAG

Kapayapaan at Kaunlaran sa Lipunan

Layunin ng KALAMPAG maging isang selebrasyon ng nakaraan at hinaharap, isang protesta at kampanya laban sa isa pang posibleng pasistang rehimen, at isang serbisyo na gumamit ng mga pamamaraang hinihimok ang komunidad patungo sa pag-unlad ng Lipa City, Batangas.
Sa isa sa kanilang proyekto, KALAMPAGAN, pinagsama ang mga pormasyon ng mga mag-aaral ng lalawigan para ipaalam ang mga isyung pampulitika lalo na sa nalalapit na 2022 elections. Nagkaroon ng mga asynchronous na aktibidad para sa lahat, impormal na electoral poll; at dalawang-bahaging talakayan.
Sa ilalim ng inisyatibang LUBOG, ang mga care kit na naglalaman ng mga gamot, bitamina, digital thermometer at ipinamigay sa 100 pamilya ng Brgy. Inosluban, Lipa City, Batangas. Limang manual blood pressure machine ang ibinigay din sa Barangay Health Center.

Mula dito iginagawad ang parangal sa larangan ng kapayapaan at kaunlaran para sa lahat sa UP Batangan.

UP Chinese Student Association

Sino Tayo?!: Deconstructing Rediscovering and Redefining the Modern Chinese Filipino

Sining at Kultura

Layunin ng “Sino Tayo?” na tukuyin ang mga lumilitaw na tanong, isyu, at taboo na laganap sa komunidad ng Chinese-Filipino at sa pamamagitan ng mga talakayan via Zoom ay nabibigyang diin ang pagdeconstruct, rediscover, at redefine ng modernong Chinese Filipino.

Sa kanilang unang talakayan na pinamagatang, “Pua Iyam: An Examination of the LGBTQ+ culture in the Chinese-Filipino community” ay napakita ang isyung kinakaharap ng komunidad ng LGBTQ+ sa loob ng kultura ng Chinese-Filipino community. Ipinakita ng talakayan na ito ang pagtukoy ng Chinese-Filipino sa kaniyang sarili upang mabigyang halaga ang hindi napaguusapang kondisyon ng LGBTQ sa kanilang komunidad.

Ikalawang talakayan naman ay ang “Building Bridges: Unraveling the Cultural History of the Chinese in the Philippines” na tinalakay ang kasaysayan ng paninirahan ng mga Tsino sa Pilipinas at mas binigyang linaw ang mga misconceptions at misrepresentation ng mga Chinese-Filipino sa bansa.

Ang naturang proyeto na ito ay ang pagtukoy sa sarili at pagsagot sa “Sino Tayo” bilang mga Chinese-Filipino sa bansa. Ito ay pag-intindi sa kultura na nananaig sa loob at labas ng mga komunidad sa Pilipinas.

UP Lakan

PAMBATANG BULATAN 2022: “Ang Aklat ay Mapang Kaagapay Tungo sa Rurok ng Tagumpay”

Natatanging Pagkilala

Pangunahing layunin ng proyekto ang rehabilitasyon ng mga silid-aklatan, at pamamahagi ng mga kagamitan sa pagbabasa sa mga paaralan sa Bulacan. Sa mahigit isang dekadang pagsasagawa ng proyekto, nakaabot na ito sa iba’t ibang bahagi ng lalawigan. Noong 2022, tinawid ng mga miyembro ng UP Lakan ang Ipo at Angat Dam upang makarating sa mga kababayan nating Dumagat-Remontado. Dalawang paaralan ang nabahaginan ng mga aklat at iba pang kagamitang pampaaralan. Makabuluhan ang proyekto tungo sa pagpapaigting ng literasi ng mga mag-aaral at pagkikintal sa kanila ng kahalagahan ng edukasyon.

Pagpupugay sa mga ginawaran sa Parangal sa Samahang Mag-aaral ngayong taon! Ipagpatuloy ang pagsasabuhay ng dangal at husay para sa bayan!